Ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024.Benvolgudes famílies,

Ahir 1 de juny de 2023 es va publicar al BOIB de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024. El termini per presentar les sol·licituds és el següent: 

 • Centres del segon cicle d'educació infantil: - Del 22 al 28 de juny de 2023

 • Centres d'educació primària o educació secundària: - Del 23 al 30 de juny de 2023 

Requisits del sol·licitants:

1. Unitats familiars que, durant el curs escolar 2023-2024, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d'educació infantil, a educació primària, a educació secundària o a formació professional bàsica. 

2. Unitats familiars que, durant el curs escolar 2023-2024, tenen infants escolaritzats en un centre educatiu de primer cicle d'educació infantil. 

3. Els infants han de ser usuaris del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2023-2024.

 • Beneficiaris per barem, els quals han de complir els requisits exposats a l'apartat cinquè i optar per a una de les dues categories que s'estableixen a continuació: 

  • Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d'acord amb els criteris que es recullen en el punt novè d'aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.

  • Alumnes en els quals concorre una de la condicions de desplaçament següents i en funció de la disponibilitat pressupostària:fan ús del transport escolar per estar escolaritzats en un centre educatiu on se segueix una jornada partida perquè no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència; estar escolaritzats en centres educatius fora de la seva localitat perquè en la seva no s'imparteixen els estudis que estan cursant

 • Beneficiaris directes, els quals per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds (ja sigui en termini ordinari o extraordinari) han d'acreditar una de les condicions següents:

  • Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.

  • Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'una còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l'article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

  • Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pareso tutors). 


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la família

 • Còpia del llibre de família

 • Certificat de convivència

 • En el cas d’alumnes víctimes de violència de gènere, la documentació justificativa d’aquesta situació

 • Altra documentació per obtenir puntuació.

 

Per presentar la sol·licitud en Secretaria heu de demanar cita a través del correu ceiplabritja@educaib.eu  o del telèfon 971333071.

Sant Joan de Labritja, 2 de juny 2023

Atentament,


Maria José Torres Martínez

Directora del CEIP Labritja


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estimadas familias,

Ayer 1 de junio de 2023 se publicó en el BOIB de la Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 26 de mayo de 2023 por la que se convocan ayudas individualizadas de comedor para alumnos escolarizados en centros docentes no universitarios durante el curso escolar 2023-2024. El plazo para presentar las solicitudes es el siguiente:

 • Centros del segundo ciclo de educación infantil: - Del 22 al 28 de junio de 2023

 • Centros de educación primaria o educación secundaria: - Del 23 al 30 de junio de 2023

Requisitos de los solicitantes:

1. Unidades familiares que, durante el curso escolar 2023-2024, tienen niños escolarizados en un centro docente público no universitario o un centro privado concertado, en el segundo ciclo de educación infantil, en educación primaria, en educación secundaria o en formación profesional básica.

2. Unidades familiares que, durante el curso escolar 2023-2024, tienen niños escolarizados en un centro educativo de primer ciclo de educación infantil.

3. Los niños deben ser usuarios del servicio de comedor o tener una plaza reservada en el servicio de comedor para el curso 2023-2024.

 • Beneficiarios por baremo, los cuales deben cumplir los requisitos expuestos en el apartado quinto y optar por una de las dos categorías que se establecen a continuación:

  • Alumnos en los que concurren condiciones económicas o sociofamiliares desfavorables, de acuerdo con los criterios que se recogen en el punto noveno de estas bases y en función de la disponibilidad presupuestaria.

  • Alumnos en los que concurre una de las siguientes condiciones de desplazamiento y en función de la disponibilidad presupuestaria: hacen uso del transporte escolar para estar escolarizados en un centro educativo donde se sigue una jornada partida porque no disponen de ningún otro centro más cercano a su puesto de residencia; estar escolarizados en centros educativos fuera de su localidad porque en la suya no se imparten los estudios que están cursando

 • Beneficiarios directos, los cuales para solicitar las ayudas recogidas en esta convocatoria, al finalizar el plazo de presentación de solicitudes (ya sea en plazo ordinario o extraordinario) deben acreditar una de las siguientes condiciones:

  • Alumnos que se encuentren en situación de acogimiento acreditada mediante certificado del director del centro de acogimiento o del órgano competente.

  • Familia víctima de violencia de género. Esta condición debe acreditarse mediante la presentación de una copia compulsada de la orden de protección a favor de la víctima o, en su caso, de la sentencia definitiva condenatoria por hechos constitutivos de violencia de género. También puede acreditarse mediante cualquiera de los medios establecidos en el artículo 78.2 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.

  • Alumnos que tengan la condición de refugiado (ellos o sus padres tutores).


DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

 • Copia del DNI/NIE de todos los miembros de la familia

 • Copia del libro de familia

 • Certificado de convivencia

 • En el caso de alumnos víctimas de violencia de género, la documentación justificativa de esta situación

 • Otra documentación para obtener puntuación.

 

Para presentar la solicitud en Secretaría debe pedir cita a través del correoceiplabritja@educaib.eu  o del teléfono 971333071.

Sant Joan de Labritja, 2 de junio 2023

 

Atentamente,


María José Torres Martínez

Directora del CEIP Labritja

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

NOVA WEB DE CENTRE! / NUEVA WEB DE CENTRO!

Graduació 6è d'ed. infantil i 6è d'ed. primària

Graduació 2022-2023