CADA VEGADA QUE ENSENYES ALGUNA COSA A UN NEN LI ESTÀS LLEVANT LA OPORTUNITAT D’APRENDRE-HO.

JEAN PIAGET

dimecres, 5 de juny de 2019

AJUTS MENJADOR ESCOLAR 2019-20

Benvolgudes famílies,
El dia 1 de juny al BOIB els ajuts de MENJADOR ESCOLAR per al curs 2019-20 (BOIB núm. 73, d'1 de juny de 2019). El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el pròxim DIVENDRES 21 DE JUNY.
Requisits del sol·licitants:
a. Beneficiaris directes:
- Alumnes que es trobin en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
- Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.
- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).
b. Beneficiaris per barem:
- Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostaria.
- Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostaria:
· Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 2018-2019 en aquells centres on se segueix una jornada partida.
· Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està cursant.

Per recollir la instància i/o per a resoldre dubtes podeu passar pel centre entre les 11 i les 13.30 hores i preguntar per Ismael.